ART DIRECTOR: MAXIMAGE(SWISS)
https://maximage.biz/

DESIGNER: XU YIN LIANG, GUNIAN, CHARA
2014